FILTERN

-

Preisliste World Money Fair 2018

Ausgedruckt am: 16.08.2018 02:13:24

Goldmünzen

Art. Nr.

1606

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.048,70

Kaufen

€ 1.073,70

Art. Nr.

1607

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 524,30

Kaufen

€ 553,40

Art. Nr.

1608

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 271,10

Kaufen

€ 282,60

Art. Nr.

1609

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 109,60

Kaufen

€ 117,40

Art. Nr.

1006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.048,70

Kaufen

€ 1.065,40

Art. Nr.

1601

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.052,30

Kaufen

€ 1.071,60

Art. Nr.

1602

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 536,00

Kaufen

€ 541,10

Art. Nr.

1603

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 273,90

Kaufen

€ 277,00

Art. Nr.

1701

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.050,20

Kaufen

€ 1.071,60

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.038,90

Kaufen

€ 1.065,40

Art. Nr.

1510

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.048,70

Kaufen

€ 1.074,09

Art. Nr.

1018

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.047,70

Kaufen

€ 1.068,90

Verkaufen

€ 1.033,70

Kaufen

€ 1.076,80

Verkaufen

€ 258,40

Kaufen

€ 292,20

Art. Nr.

1351

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.044,00

Kaufen

€ 1.099,50

AKTION Gold Vreneli

Art. Nr.

1520

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 195,00

Kaufen

€ 199,00

Art. Nr.

1146

Gewicht

7,17 g

Verkaufen

€ 238,30

Kaufen

€ 250,40

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

1606

Gold Philharmoniker 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.048,70

€ 1.073,70

1607

Gold Philharmoniker 1/2 - 2018

0,50 oz

€ 524,30

€ 553,40

1608

Gold Philharmoniker 1/4 - 2018

0,25 oz

€ 271,10

€ 282,60

1609

Gold Philharmoniker 1/10 - 2018

0,10 oz

€ 109,60

€ 117,40

1006

Gold Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 1.048,70

€ 1.065,40

1601

Gold Mozart Coin 1/1 - philoro

1,00 oz

€ 1.052,30

€ 1.071,60

1602

Gold Mozart Coin 1/2 – philoro

0,50 oz

€ 536,00

€ 541,10

1603

Gold Mozart Coin 1/4 – philoro

0,25 oz

€ 273,90

€ 277,00

1701

Gold Krugerrand 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.050,20

€ 1.071,60

1001

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.038,90

€ 1.065,40

1510

Gold Maple Leaf 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.048,70

€ 1.074,09

1018

Gold Känguru 1/1

1,00 oz

€ 1.047,70

€ 1.068,90

1345

Gold The Black Bull of Clarence 1 oz - The Queen´s Beasts 2018

1,00 oz

€ 1.033,70

€ 1.076,80

1346

Gold The Black Bull of Clarence 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2018

0,25 oz

€ 258,40

€ 292,20

1351

Gold Lunar II 1/1 - Hund

1,00 oz

€ 1.044,00

€ 1.099,50

1520

AKTION

Gold Vreneli

5,81 g

€ 195,00

€ 199,00

1146

20 Mark Reichsgoldmünze

7,17 g

€ 238,30

€ 250,40

Goldbarren

Art. Nr.

2501

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 33.075,00

Kaufen

€ 33.576,00

Art. Nr.

2502

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 16.542,00

Kaufen

€ 16.808,00

Art. Nr.

2503

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 8.272,00

Kaufen

€ 8.444,00

Art. Nr.

2504

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.318,00

Kaufen

€ 3.377,00

Art. Nr.

2032

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.363,00

Kaufen

€ 3.527,00

Art. Nr.

2505

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.657,70

Kaufen

€ 1.698,80

Art. Nr.

2031

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.681,70

Kaufen

€ 1.771,80

Art. Nr.

2506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.033,70

Kaufen

€ 1.060,40

Art. Nr.

2034

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.033,70

Kaufen

€ 1.122,40

Art. Nr.

2507

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 664,70

Kaufen

€ 686,10

Art. Nr.

2033

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 665,70

Kaufen

€ 739,10

Art. Nr.

2508

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 334,30

Kaufen

€ 351,10

Art. Nr.

2509

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 169,70

Kaufen

€ 179,30

Art. Nr.

2510

Gewicht

2,50 g

Verkaufen

€ 85,90

Kaufen

€ 94,60

Art. Nr.

2401

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 36,20

Kaufen

€ 42,10

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

2501

Goldbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 33.075,00

€ 33.576,00

2502

Goldbarren 500g - philoro

500,00 g

€ 16.542,00

€ 16.808,00

2503

Goldbarren 250g - philoro

250,00 g

€ 8.272,00

€ 8.444,00

2504

Goldbarren 100g - philoro

100,00 g

€ 3.318,00

€ 3.377,00

2032

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

100,00 g

€ 3.363,00

€ 3.527,00

2505

Goldbarren 50g - philoro

50,00 g

€ 1.657,70

€ 1.698,80

2031

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

50,00 g

€ 1.681,70

€ 1.771,80

2506

Goldbarren 1oz - philoro

1,00 oz

€ 1.033,70

€ 1.060,40

2034

Gold CombiBar 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.033,70

€ 1.122,40

2507

Goldbarren 20g - philoro

20,00 g

€ 664,70

€ 686,10

2033

Gold CombiBar 20 x 1 g - philoro

20,00 g

€ 665,70

€ 739,10

2508

Goldbarren 10g - philoro

10,00 g

€ 334,30

€ 351,10

2509

Goldbarren 5g - philoro

5,00 g

€ 169,70

€ 179,30

2510

Goldbarren 2,5g - philoro

2,50 g

€ 85,90

€ 94,60

2401

Goldbarren 1g - philoro

1,00 g

€ 36,20

€ 42,10

Silbermünzen

Art. Nr.

3970

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 14,45

Kaufen

€ 15,99

Art. Nr.

3928

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,35

Kaufen

€ 18,04

Art. Nr.

3025

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 22,30

Kaufen

€ 26,90

Art. Nr.

3123

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 14,65

Kaufen

€ 15,57

Art. Nr.

3124

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 4,18

Kaufen

€ 4,79

Art. Nr.

3503

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 15,25

Kaufen

€ 19,34

Art. Nr.

3303

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 15,25

Kaufen

€ 18,59

Art. Nr.

3414

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 463,40

Kaufen

€ 501,40

Art. Nr.

3415

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 152,00

Kaufen

€ 161,40

Art. Nr.

3416

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,30

Kaufen

€ 17,30

Art. Nr.

3601

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,32

Kaufen

€ 13,40

Art. Nr.

3459

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 439,40

Kaufen

€ 501,70

Art. Nr.

3458

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 147,00

Kaufen

€ 165,40

Art. Nr.

3455

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 12,70

Kaufen

€ 20,10

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

3970

NEU

Silber Krugerrand 1/1 2018

1,00 oz

€ 14,45

€ 15,99

3928

Silber Mozart Coin 1/1 – philoro

1,00 oz

€ 17,35

€ 18,04

3025

AKTION

Silber Krugerrand 50th Anniversary - 1 oz 2017

1,00 oz

€ 22,30

€ 26,90

3123

Silber Eule 1/1 2018

1,00 oz

€ 14,65

€ 15,57

3124

AKTION

Silber Eule 1/4 2018

0,25 oz

€ 4,18

€ 4,79

3503

Silber Panda 30 g - 2018

30,00 g

€ 15,25

€ 19,34

3303

AKTION

Silber Panda 30 g - 2016

30,00 g

€ 15,25

€ 18,59

3414

Silber Kookaburra 1kg - 2018

1,00 Kg

€ 463,40

€ 501,40

3415

Silber Kookaburra 10 oz - 2018

10,00 oz

€ 152,00

€ 161,40

3416

Silber Kookaburra 1/1 2018

1,00 oz

€ 16,30

€ 17,30

3601

Silber Emu 1/1 2018

1,00 oz

€ 17,32

€ 13,40

3459

Silber Lunar II 1kg - Hund

1,00 Kg

€ 439,40

€ 501,70

3458

Silber Lunar II 10oz - Hund

10,00 oz

€ 147,00

€ 165,40

3455

Silber Lunar II 1/1 - Hund

1,00 oz

€ 12,70

€ 20,10

Silberbarren

Art. Nr.

7101

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 398,40

Kaufen

€ 543,50

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

7101

Silberbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 398,40

€ 543,50

Kupfermünzen

Art. Nr.

9995

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1,20

Kaufen

€ 2,80

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

9995

Andorra Kupfer-Eagle 1oz

1,00 oz

€ 1,20

€ 2,80

Geschenkartikel

Art. Nr.

9013

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,90

Art. Nr.

9012

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 24,90

Art. Nr.

9011

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 24,90

Art. Nr.

9014

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,90

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

9013

AKTION

Rose 24Karat vergoldet

0,00 g

€ 59,90

9012

500€-Schein 24k vergoldet

0,00 g

€ 24,90

9011

500€-Schein 5g Feinsilber

5,00 g

€ 24,90

9014

NEU

Rose echt versilbert

0,00 g

€ 59,90