FILTERN

-

Preisliste World Money Fair 2018

Ausgedruckt am: 21.06.2018 14:05:07

Goldmünzen

Art. Nr.

1606

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.103,70

Kaufen

€ 1.136,80

Art. Nr.

1607

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 551,90

Kaufen

€ 585,90

Art. Nr.

1608

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 285,30

Kaufen

€ 299,30

Art. Nr.

1609

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 115,30

Kaufen

€ 124,30

Art. Nr.

1006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.103,70

Kaufen

€ 1.128,10

Art. Nr.

1601

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.107,50

Kaufen

€ 1.134,60

Art. Nr.

1602

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 564,10

Kaufen

€ 571,50

Art. Nr.

1603

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 288,40

Kaufen

€ 292,20

Art. Nr.

1701

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.105,40

Kaufen

€ 1.140,10

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.093,40

Kaufen

€ 1.140,10

Art. Nr.

1510

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.103,75

Kaufen

€ 1.137,26

Art. Nr.

1018

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.102,60

Kaufen

€ 1.131,80

Verkaufen

€ 1.087,90

Kaufen

€ 1.140,10

Verkaufen

€ 272,00

Kaufen

€ 309,40

Art. Nr.

1351

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.098,90

Kaufen

€ 1.164,20

Art. Nr.

1520

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 205,30

Kaufen

€ 211,50

Art. Nr.

1146

Gewicht

7,17 g

Verkaufen

€ 250,80

Kaufen

€ 265,10

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

1606

Gold Philharmoniker 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.103,70

€ 1.136,80

1607

Gold Philharmoniker 1/2 - 2018

0,50 oz

€ 551,90

€ 585,90

1608

Gold Philharmoniker 1/4 - 2018

0,25 oz

€ 285,30

€ 299,30

1609

Gold Philharmoniker 1/10 - 2018

0,10 oz

€ 115,30

€ 124,30

1006

Gold Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 1.103,70

€ 1.128,10

1601

Gold Mozart Coin 1/1 - philoro

1,00 oz

€ 1.107,50

€ 1.134,60

1602

Gold Mozart Coin 1/2 – philoro

0,50 oz

€ 564,10

€ 571,50

1603

Gold Mozart Coin 1/4 – philoro

0,25 oz

€ 288,40

€ 292,20

1701

Gold Krugerrand 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.105,40

€ 1.140,10

1001

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.093,40

€ 1.140,10

1510

Gold Maple Leaf 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.103,75

€ 1.137,26

1018

Gold Känguru 1/1

1,00 oz

€ 1.102,60

€ 1.131,80

1345

Gold The Black Bull of Clarence 1 oz - The Queen´s Beasts 2018

1,00 oz

€ 1.087,90

€ 1.140,10

1346

Gold The Black Bull of Clarence 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2018

0,25 oz

€ 272,00

€ 309,40

1351

Gold Lunar II 1/1 - Hund

1,00 oz

€ 1.098,90

€ 1.164,20

1520

Gold Vreneli

5,81 g

€ 205,30

€ 211,50

1146

20 Mark Reichsgoldmünze

7,17 g

€ 250,80

€ 265,10

Goldbarren

Art. Nr.

2501

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 34.820,00

Kaufen

€ 35.531,00

Art. Nr.

2502

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 17.415,00

Kaufen

€ 17.786,00

Art. Nr.

2503

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 8.708,00

Kaufen

€ 8.917,00

Art. Nr.

2504

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.493,00

Kaufen

€ 3.572,00

Art. Nr.

2032

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.538,00

Kaufen

€ 3.722,00

Art. Nr.

2505

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.745,00

Kaufen

€ 1.796,60

Art. Nr.

2031

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.768,80

Kaufen

€ 1.869,60

Art. Nr.

2506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.087,90

Kaufen

€ 1.121,20

Art. Nr.

2034

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.087,90

Kaufen

€ 1.183,30

Art. Nr.

2507

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 699,60

Kaufen

€ 725,20

Art. Nr.

2033

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 700,60

Kaufen

€ 778,20

Art. Nr.

2508

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 351,80

Kaufen

€ 366,10

Art. Nr.

2509

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 178,40

Kaufen

€ 189,10

Art. Nr.

2510

Gewicht

2,50 g

Verkaufen

€ 90,30

Kaufen

€ 99,50

Art. Nr.

2401

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 38,00

Kaufen

€ 42,50

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

2501

Goldbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 34.820,00

€ 35.531,00

2502

Goldbarren 500g - philoro

500,00 g

€ 17.415,00

€ 17.786,00

2503

Goldbarren 250g - philoro

250,00 g

€ 8.708,00

€ 8.917,00

2504

Goldbarren 100g - philoro

100,00 g

€ 3.493,00

€ 3.572,00

2032

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

100,00 g

€ 3.538,00

€ 3.722,00

2505

Goldbarren 50g - philoro

50,00 g

€ 1.745,00

€ 1.796,60

2031

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

50,00 g

€ 1.768,80

€ 1.869,60

2506

Goldbarren 1oz - philoro

1,00 oz

€ 1.087,90

€ 1.121,20

2034

Gold CombiBar 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.087,90

€ 1.183,30

2507

Goldbarren 20g - philoro

20,00 g

€ 699,60

€ 725,20

2033

Gold CombiBar 20 x 1 g - philoro

20,00 g

€ 700,60

€ 778,20

2508

Goldbarren 10g - philoro

10,00 g

€ 351,80

€ 366,10

2509

Goldbarren 5g - philoro

5,00 g

€ 178,40

€ 189,10

2510

Goldbarren 2,5g - philoro

2,50 g

€ 90,30

€ 99,50

2401

Goldbarren 1g - philoro

1,00 g

€ 38,00

€ 42,50

Silbermünzen

Art. Nr.

3928

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,72

Kaufen

€ 19,41

Art. Nr.

3025

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 22,30

Kaufen

€ 26,90

Art. Nr.

3123

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,02

Kaufen

€ 16,94

Art. Nr.

3124

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 4,52

Kaufen

€ 5,23

Art. Nr.

3503

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 16,57

Kaufen

€ 20,66

Art. Nr.

3303

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 16,57

Kaufen

€ 19,91

Art. Nr.

3414

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 507,50

Kaufen

€ 545,50

Art. Nr.

3415

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 165,70

Kaufen

€ 175,10

Art. Nr.

3416

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,60

Kaufen

€ 18,70

Art. Nr.

3601

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

Kaufen

€ 13,40

Art. Nr.

3459

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 483,50

Kaufen

€ 545,80

Art. Nr.

3458

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 160,70

Kaufen

€ 179,10

Art. Nr.

3455

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 14,10

Kaufen

€ 21,50

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

3928

Silber Mozart Coin 1/1 – philoro

1,00 oz

€ 18,72

€ 19,41

3025

AKTION

Silber Krugerrand 50th Anniversary - 1 oz 2017

1,00 oz

€ 22,30

€ 26,90

3123

Silber Eule 1/1 2018

1,00 oz

€ 16,02

€ 16,94

3124

Silber Eule 1/4 2018

0,25 oz

€ 4,52

€ 5,23

3503

Silber Panda 30 g - 2018

30,00 g

€ 16,57

€ 20,66

3303

AKTION

Silber Panda 30 g - 2016

30,00 g

€ 16,57

€ 19,91

3414

Silber Kookaburra 1kg - 2018

1,00 Kg

€ 507,50

€ 545,50

3415

Silber Kookaburra 10 oz - 2018

10,00 oz

€ 165,70

€ 175,10

3416

Silber Kookaburra 1/1 2018

1,00 oz

€ 17,60

€ 18,70

3601

Silber Emu 1/1 2018

1,00 oz

€ 13,40

3459

Silber Lunar II 1kg - Hund

1,00 Kg

€ 483,50

€ 545,80

3458

Silber Lunar II 10oz - Hund

10,00 oz

€ 160,70

€ 179,10

3455

Silber Lunar II 1/1 - Hund

1,00 oz

€ 14,10

€ 21,50

Silberbarren

Art. Nr.

7101

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 442,50

Kaufen

€ 596,00

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

7101

Silberbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 442,50

€ 596,00

Kupfermünzen

Art. Nr.

9995

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1,20

Kaufen

€ 2,80

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

9995

Andorra Kupfer-Eagle 1oz

1,00 oz

€ 1,20

€ 2,80

Geschenkartikel

Art. Nr.

9013

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,90

Art. Nr.

9012

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 24,90

Art. Nr.

9011

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 24,90

Art. Nr.

9014

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,90

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

9013

AKTION

Rose 24Karat vergoldet

0,00 g

€ 59,90

9012

500€-Schein 24k vergoldet

0,00 g

€ 24,90

9011

500€-Schein 5g Feinsilber

5,00 g

€ 24,90

9014

NEU

Rose echt versilbert

0,00 g

€ 59,90