FILTERN

-

Preisliste World Money Fair 2018

Ausgedruckt am: 19.04.2018 11:59:01

Goldmünzen

Art. Nr.

1606

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.102,60

Kaufen

€ 1.135,50

Art. Nr.

1607

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 551,30

Kaufen

€ 583,60

Art. Nr.

1608

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 285,00

Kaufen

€ 298,10

Art. Nr.

1609

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 115,30

Kaufen

€ 123,80

Art. Nr.

1006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.102,60

Kaufen

€ 1.130,00

Art. Nr.

1601

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.106,40

Kaufen

€ 1.130,00

Art. Nr.

1602

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 563,50

Kaufen

€ 569,30

Art. Nr.

1603

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 288,00

Kaufen

€ 291,10

Art. Nr.

1701

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.104,80

Kaufen

€ 1.135,50

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.104,80

Kaufen

€ 1.123,50

Art. Nr.

1510

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.102,59

Kaufen

€ 1.132,65

Art. Nr.

1018

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.101,50

Kaufen

€ 1.127,20

Art. Nr.

1345

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.086,80

Kaufen

€ 1.135,50

Art. Nr.

1346

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 271,70

Kaufen

€ 308,10

Art. Nr.

1351

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.097,70

Kaufen

€ 1.159,50

AKTION Gold Vreneli

Art. Nr.

1520

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 205,10

Kaufen

€ 210,70

Art. Nr.

1146

Gewicht

7,17 g

Verkaufen

€ 250,50

Kaufen

€ 264,00

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

1606

Gold Philharmoniker 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.102,60

€ 1.135,50

1607

Gold Philharmoniker 1/2 - 2018

0,50 oz

€ 551,30

€ 583,60

1608

Gold Philharmoniker 1/4 - 2018

0,25 oz

€ 285,00

€ 298,10

1609

Gold Philharmoniker 1/10 - 2018

0,10 oz

€ 115,30

€ 123,80

1006

Gold Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 1.102,60

€ 1.130,00

1601

Gold Mozart Coin 1/1 - philoro

1,00 oz

€ 1.106,40

€ 1.130,00

1602

Gold Mozart Coin 1/2 – philoro

0,50 oz

€ 563,50

€ 569,30

1603

Gold Mozart Coin 1/4 – philoro

0,25 oz

€ 288,00

€ 291,10

1701

Gold Krugerrand 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.104,80

€ 1.135,50

1001

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.104,80

€ 1.123,50

1510

Gold Maple Leaf 1/1 - 2018

1,00 oz

€ 1.102,59

€ 1.132,65

1018

Gold Känguru 1/1

1,00 oz

€ 1.101,50

€ 1.127,20

1345

NEU

Gold The Black Bull of Clarence 1 oz - The Queen´s Beasts 2018

1,00 oz

€ 1.086,80

€ 1.135,50

1346

NEU

Gold The Black Bull of Clarence 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2018

0,25 oz

€ 271,70

€ 308,10

1351

Gold Lunar II 1/1 - Hund

1,00 oz

€ 1.097,70

€ 1.159,50

1520

AKTION

Gold Vreneli

5,81 g

€ 205,10

€ 210,70

1146

20 Mark Reichsgoldmünze

7,17 g

€ 250,50

€ 264,00

Goldbarren

Art. Nr.

2501

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 34.783,00

Kaufen

€ 35.389,00

Art. Nr.

2502

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 17.397,00

Kaufen

€ 17.714,00

Art. Nr.

2503

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 8.699,00

Kaufen

€ 8.881,00

Art. Nr.

2504

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.490,00

Kaufen

€ 3.567,00

Art. Nr.

2032

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.534,00

Kaufen

€ 3.708,00

Art. Nr.

2505

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.743,20

Kaufen

€ 1.789,40

Art. Nr.

2031

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.767,10

Kaufen

€ 1.862,40

Art. Nr.

2506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.086,80

Kaufen

€ 1.116,80

Art. Nr.

2034

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.086,80

Kaufen

€ 1.178,80

Art. Nr.

2507

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 698,90

Kaufen

€ 722,40

Art. Nr.

2033

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 699,90

Kaufen

€ 775,40

Art. Nr.

2508

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 351,40

Kaufen

€ 364,70

Art. Nr.

2509

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 178,20

Kaufen

€ 188,30

Art. Nr.

2510

Gewicht

2,50 g

Verkaufen

€ 90,10

Kaufen

€ 99,20

Art. Nr.

2401

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 37,90

Kaufen

€ 42,40

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

2501

Goldbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 34.783,00

€ 35.389,00

2502

Goldbarren 500g - philoro

500,00 g

€ 17.397,00

€ 17.714,00

2503

Goldbarren 250g - philoro

250,00 g

€ 8.699,00

€ 8.881,00

2504

Goldbarren 100g - philoro

100,00 g

€ 3.490,00

€ 3.567,00

2032

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

100,00 g

€ 3.534,00

€ 3.708,00

2505

Goldbarren 50g - philoro

50,00 g

€ 1.743,20

€ 1.789,40

2031

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

50,00 g

€ 1.767,10

€ 1.862,40

2506

Goldbarren 1oz - philoro

1,00 oz

€ 1.086,80

€ 1.116,80

2034

Gold CombiBar 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.086,80

€ 1.178,80

2507

Goldbarren 20g - philoro

20,00 g

€ 698,90

€ 722,40

2033

Gold CombiBar 20 x 1 g - philoro

20,00 g

€ 699,90

€ 775,40

2508

Goldbarren 10g - philoro

10,00 g

€ 351,40

€ 364,70

2509

Goldbarren 5g - philoro

5,00 g

€ 178,20

€ 188,30

2510

Goldbarren 2,5g - philoro

2,50 g

€ 90,10

€ 99,20

2401

Goldbarren 1g - philoro

1,00 g

€ 37,90

€ 42,40

Silbermünzen

Art. Nr.

3928

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,55

Kaufen

€ 19,24

Art. Nr.

3025

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 22,00

Kaufen

€ 28,70

Art. Nr.

3123

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,85

Kaufen

€ 16,77

Art. Nr.

3124

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 4,47

Kaufen

€ 5,18

Art. Nr.

3503

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 16,40

Kaufen

€ 20,49

Art. Nr.

3303

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 16,40

Kaufen

€ 19,74

Art. Nr.

3414

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 501,70

Kaufen

€ 539,70

Art. Nr.

3415

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 164,00

Kaufen

€ 173,40

Art. Nr.

3416

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,40

Kaufen

€ 18,50

Art. Nr.

3459

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 477,70

Kaufen

€ 540,00

Art. Nr.

3458

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 159,00

Kaufen

€ 177,40

Art. Nr.

3455

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 13,90

Kaufen

€ 21,30

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

3928

Silber Mozart Coin 1/1 – philoro

1,00 oz

€ 18,55

€ 19,24

3025

AKTION

Silber Krugerrand 50th Anniversary - 1 oz 2017

1,00 oz

€ 22,00

€ 28,70

3123

Silber Eule 1/1 2018

1,00 oz

€ 15,85

€ 16,77

3124

NEU

Silber Eule 1/4 2018

0,25 oz

€ 4,47

€ 5,18

3503

Silber Panda 30 g - 2018

30,00 g

€ 16,40

€ 20,49

3303

AKTION

Silber Panda 30 g - 2016

30,00 g

€ 16,40

€ 19,74

3414

Silber Kookaburra 1kg - 2018

1000,00 g

€ 501,70

€ 539,70

3415

Silber Kookaburra 10 oz - 2018

10,00 oz

€ 164,00

€ 173,40

3416

Silber Kookaburra 1/1 2018

1,00 oz

€ 17,40

€ 18,50

3459

Silber Lunar II 1kg - Hund

1000,00 g

€ 477,70

€ 540,00

3458

Silber Lunar II 10oz - Hund

10,00 oz

€ 159,00

€ 177,40

3455

Silber Lunar II 1/1 - Hund

1,00 oz

€ 13,90

€ 21,30

Silberbarren

Art. Nr.

7101

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 436,70

Kaufen

€ 589,00

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

7101

Silberbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 436,70

€ 589,00

Kupfermünzen

Art. Nr.

9995

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1,20

Kaufen

€ 2,80

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

9995

Andorra Kupfer-Eagle 1oz

1,00 oz

€ 1,20

€ 2,80

Geschenkartikel

Art. Nr.

9013

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,90

Art. Nr.

9012

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 24,90

Art. Nr.

9011

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 24,90

Art. Nr.

9014

Gewicht

0,00 g

Verkaufen

Kaufen

€ 59,90

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

9013

AKTION

Rose 24Karat vergoldet

0,00 g

€ 59,90

9012

500€-Schein 24k vergoldet

0,00 g

€ 24,90

9011

NEU

500€-Schein 5g Feinsilber

5,00 g

€ 24,90

9014

AKTION

Rose echt versilbert

0,00 g

€ 59,90