FILTERN

-

Preisliste

Ausgedruckt am: 19.01.2017 20:05:18

Goldmünzen

Art. Nr.

1406

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.146,00  

Kaufen

€ 1.169,80  

Art. Nr.

1006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.146,00  

Kaufen

€ 1.168,70  

Art. Nr.

1007

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 581,20  

Kaufen

€ 597,30  

Art. Nr.

1008

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 296,20  

Kaufen

€ 300,50  

Art. Nr.

1009

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 119,70  

Kaufen

€ 124,90  

Art. Nr.

1109

Gewicht

0,04 oz

Verkaufen

€ 52,40  

Kaufen

€ 57,90  

Art. Nr.

1402

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.144,80  

Kaufen

€ 1.186,80  

Art. Nr.

1401

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.146,50  

Kaufen

€ 1.173,20  

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.146,50  

Kaufen

€ 1.173,20  

Art. Nr.

1002

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 582,30  

Kaufen

€ 604,70  

Art. Nr.

1003

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 297,60  

Kaufen

€ 309,40  

Art. Nr.

1004

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 121,00  

Kaufen

€ 127,20  

Art. Nr.

1410

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.146,00  

Kaufen

€ 1.172,10  

Art. Nr.

1010

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.146,00  

Kaufen

€ 1.172,10  

Art. Nr.

1011

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 580,60  

Kaufen

€ 604,70  

Art. Nr.

1012

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 296,80  

Kaufen

€ 309,40  

Art. Nr.

1013

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 120,00  

Kaufen

€ 126,60  

Art. Nr.

1418

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.144,80  

Kaufen

€ 1.164,10  

Art. Nr.

1018

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.144,80  

Kaufen

€ 1.164,10  

Art. Nr.

1019

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 582,30  

Kaufen

€ 604,70  

Art. Nr.

1020

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 296,80  

Kaufen

€ 309,40  

Art. Nr.

1021

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 120,50  

Kaufen

€ 126,60  

Art. Nr.

1526

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.130,00  

Kaufen

€ 1.233,00  

Art. Nr.

1087

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.129,60  

Kaufen

€ 1.186,80  

Art. Nr.

1023

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.129,60  

Kaufen

€ 1.186,80  

Art. Nr.

1024

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 568,80  

Kaufen

€ 609,10  

Art. Nr.

1025

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 285,40  

Kaufen

€ 314,60  

Art. Nr.

1099

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 115,00  

Kaufen

€ 136,00  

Art. Nr.

1338

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.129,60  

Kaufen

€ 1.178,20  

Art. Nr.

1339

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 282,40  

Kaufen

€ 331,60  

Art. Nr.

1037

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.129,60  

Kaufen

€ 1.181,10  

Art. Nr.

1038

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 568,80  

Kaufen

€ 609,10  

Art. Nr.

1039

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 285,40  

Kaufen

€ 314,60  

Art. Nr.

1040

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 115,00  

Kaufen

€ 136,00  

Art. Nr.

1390

Gewicht

8,00 g

Verkaufen

€ 290,50  

Kaufen

€ 309,90  

Art. Nr.

1391

Gewicht

3,00 g

Verkaufen

€ 109,00  

Kaufen

€ 131,10  

Art. Nr.

1392

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 36,30  

Kaufen

€ 56,70  

Art. Nr.

1488

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 1.089,50  

Kaufen

€ 1.139,20  

Art. Nr.

1489

Gewicht

15,00 g

Verkaufen

€ 544,80  

Kaufen

€ 581,00  

Art. Nr.

1490

Gewicht

8,00 g

Verkaufen

€ 290,50  

Kaufen

€ 316,60  

Art. Nr.

1491

Gewicht

3,00 g

Verkaufen

€ 109,00  

Kaufen

€ 138,60  

Art. Nr.

1492

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 36,30  

Kaufen

€ 52,00  

Art. Nr.

1249

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 11.239,00  

Kaufen

€ 11.754,00  

Art. Nr.

1250

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 2.259,20  

Kaufen

€ 2.364,50  

Art. Nr.

1251

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.135,20  

Kaufen

€ 1.195,80  

Art. Nr.

1252

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 570,40  

Kaufen

€ 607,20  

Art. Nr.

1253

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 288,00  

Kaufen

€ 310,80  

Art. Nr.

1254

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 115,20  

Kaufen

€ 127,90  

Art. Nr.

1255

Gewicht

0,05 oz

Verkaufen

€ 59,30  

Kaufen

€ 73,50  

Art. Nr.

1525

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.129,60  

Kaufen

€ 1.187,20  

Art. Nr.

1041

Gewicht

3,44 g

Verkaufen

€ 120,60  

Kaufen

€ 133,10  

Art. Nr.

1042

Gewicht

13,77 g

Verkaufen

€ 500,10  

Kaufen

€ 532,40  

Art. Nr.

1500

Gewicht

3,04 g

Verkaufen

€ 107,40  

Kaufen

€ 120,00  

Art. Nr.

1499

Gewicht

6,10 g

Verkaufen

€ 216,00  

Kaufen

€ 233,90  

Art. Nr.

1140

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 543,80  

Kaufen

€ 624,10  

Art. Nr.

1145

Gewicht

12,00 g

Verkaufen

€ 471,80  

Kaufen

€ 522,10  

Art. Nr.

1508

Gewicht

7,74 g

Verkaufen

€ 286,10  

Kaufen

€ 331,30  

Art. Nr.

1555

Gewicht

7,32 g

Verkaufen

€ 260,80  

Kaufen

€ 284,00  

Art. Nr.

1520

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 209,00  

Kaufen

€ 231,60  

Art. Nr.

1147

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 207,80  

Kaufen

€ 219,60  

Art. Nr.

1146

Gewicht

7,17 g

Verkaufen

€ 260,40  

Kaufen

€ 280,10  

Art. Nr. Artikel Gewicht Verkaufen Kaufen

1406

NEU

Gold Philharmoniker 1/1 - 2017

1,00 oz

€ 1.146,00

€ 1.169,80

1006

Gold Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 1.146,00

€ 1.168,70

1007

AKTION

Gold Philharmoniker 1/2

0,50 oz

€ 581,20

€ 597,30

1008

AKTION

Gold Philharmoniker 1/4

0,25 oz

€ 296,20

€ 300,50

1009

AKTION

Gold Philharmoniker 1/10

0,10 oz

€ 119,70

€ 124,90

1109

AKTION

Gold Philharmoniker 1/25

0,04 oz

€ 52,40

€ 57,90

1402

NEU

Gold Krugerrand Tribute 1 oz - 2017

1,00 oz

€ 1.144,80

€ 1.186,80

1401

NEU

Gold Krugerrand 1/1 - 2017

1,00 oz

€ 1.146,50

€ 1.173,20

1001

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.146,50

€ 1.173,20

1002

Gold Krugerrand 1/2

0,50 oz

€ 582,30

€ 604,70

1003

Gold Krugerrand 1/4

0,25 oz

€ 297,60

€ 309,40

1004

Gold Krugerrand 1/10

0,10 oz

€ 121,00

€ 127,20

1410

NEU

Gold Maple Leaf 1/1 - 2017

1,00 oz

€ 1.146,00

€ 1.172,10

1010

Gold Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 1.146,00

€ 1.172,10

1011

Gold Maple Leaf 1/2

0,50 oz

€ 580,60

€ 604,70

1012

Gold Maple Leaf 1/4

0,25 oz

€ 296,80

€ 309,40

1013

Gold Maple Leaf 1/10

0,10 oz

€ 120,00

€ 126,60

1418

Gold Känguru 1/1 - 2017

1,00 oz

€ 1.144,80

€ 1.164,10

1018

Gold Känguru 1/1

1,00 oz

€ 1.144,80

€ 1.164,10

1019

Gold Känguru 1/2

0,50 oz

€ 582,30

€ 604,70

1020

Gold Känguru 1/4

0,25 oz

€ 296,80

€ 309,40

1021

Gold Känguru 1/10

0,10 oz

€ 120,50

€ 126,60

1526

Gold Libertad 1 oz

1,00 oz

€ 1.130,00

€ 1.233,00

1087

Gold American Buffalo 1/1

1,00 oz

€ 1.129,60

€ 1.186,80

1023

Gold American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 1.129,60

€ 1.186,80

1024

Gold American Eagle 1/2

0,50 oz

€ 568,80

€ 609,10

1025

Gold American Eagle 1/4

0,25 oz

€ 285,40

€ 314,60

1099

Gold American Eagle 1/10

0,10 oz

€ 115,00

€ 136,00

1338

AKTION

The Griffin 1 oz - The Queen's Beasts 2017

1,00 oz

€ 1.129,60

€ 1.178,20

1339

NEU

The Griffin 1/4 oz - The Queen´s Beasts 2017

0,25 oz

€ 282,40

€ 331,60

1037

Gold Britannia 1/1

1,00 oz

€ 1.129,60

€ 1.181,10

1038

Gold Britannia 1/2

0,50 oz

€ 568,80

€ 609,10

1039

Gold Britannia 1/4

0,25 oz

€ 285,40

€ 314,60

1040

Gold Britannia 1/10

0,10 oz

€ 115,00

€ 136,00

1390

Gold China Panda 8 g - 2016

8,00 g

€ 290,50

€ 309,90

1391

Gold China Panda 3 g - 2016

3,00 g

€ 109,00

€ 131,10

1392

Gold China Panda 1 g - 2016

1,00 g

€ 36,30

€ 56,70

1488

NEU

Gold China Panda 30 g - 2017

30,00 g

€ 1.089,50

€ 1.139,20

1489

NEU

Gold China Panda 15 g - 2017

15,00 g

€ 544,80

€ 581,00

1490

NEU

Gold China Panda 8 g - 2017

8,00 g

€ 290,50

€ 316,60

1491

NEU

Gold China Panda 3 g - 2017

3,00 g

€ 109,00

€ 138,60

1492

NEU

Gold China Panda 1 g - 2017

1,00 g

€ 36,30

€ 52,00

1249

Gold Lunar II 10 oz - Hahn

10,00 oz

€ 11.239,00

€ 11.754,00

1250

Gold Lunar II 2 oz - Hahn

2,00 oz

€ 2.259,20

€ 2.364,50

1251

Gold Lunar II 1/1 - Hahn

1,00 oz

€ 1.135,20

€ 1.195,80

1252

Gold Lunar II 1/2 - Hahn

0,50 oz

€ 570,40

€ 607,20

1253

Gold Lunar II 1/4 - Hahn

0,25 oz

€ 288,00

€ 310,80

1254

Gold Lunar II 1/10 - Hahn

0,10 oz

€ 115,20

€ 127,90

1255

Gold Lunar II 1/20 - Hahn

0,05 oz

€ 59,30

€ 73,50

1525

Gold Cook Islands 1/1

1,00 oz

€ 1.129,60

€ 1.187,20

1041

Gold Dukaten 1-fach

3,44 g

€ 120,60

€ 133,10

1042

Gold Dukaten 4-fach

13,77 g

€ 500,10

€ 532,40

1500

Gold 10 Kronen

3,04 g

€ 107,40

€ 120,00

1499

Gold 20 Kronen

6,10 g

€ 216,00

€ 233,90

1140

Goldeuro 1/2

0,50 oz

€ 543,80

€ 624,10

1145

Goldmark

12,00 g

€ 471,80

€ 522,10

1508

Gold Tscherwonetz

7,74 g

€ 286,10

€ 331,30

1555

Gold Sovereign

7,32 g

€ 260,80

€ 284,00

1520

Gold Vreneli

5,81 g

€ 209,00

€ 231,60

1147

Gold 20 Francs

5,81 g

€ 207,80

€ 219,60

1146

20 Mark Reichsgoldmünze

7,17 g

€ 260,40

€ 280,10

Goldbarren

Art. Nr.

2501

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 35.839,20  

Kaufen

€ 36.668,10  

Art. Nr.

2301

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 35.587,20  

Kaufen

€ 36.668,10  

Art. Nr.

2502

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 17.923,00  

Kaufen

€ 18.349,00  

Art. Nr.

2302

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 17.784,00  

Kaufen

€ 18.359,00  

Art. Nr.

2503

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 8.962,00  

Kaufen

€ 9.200,00  

Art. Nr.

2303

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 8.919,30  

Kaufen

€ 9.199,50  

Art. Nr.

2504

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.615,00  

Kaufen

€ 3.692,00  

Art. Nr.

2512

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.615,00  

Kaufen

€ 3.692,00  

Art. Nr.

2032

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.672,00  

Kaufen

€ 3.827,00  

Art. Nr.

2304

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.587,00  

Kaufen

€ 3.692,00  

Art. Nr.

2826

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 3.652,00  

Kaufen

€ 3.839,00  

Art. Nr.

2505

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.806,90  

Kaufen

€ 1.850,90  

Art. Nr.

2031

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.835,90  

Kaufen

€ 1.920,90  

Art. Nr.

2305

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.785,90  

Kaufen

€ 1.850,90  

Art. Nr.

2106

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.788,90  

Kaufen

€ 1.865,90  

Art. Nr.

2027

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.825,90  

Kaufen

€ 1.932,90  

Art. Nr.

2506

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.123,60  

Kaufen

€ 1.155,20  

Art. Nr.

2511

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.121,60  

Kaufen

€ 1.155,20  

Art. Nr.

2034

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.129,60  

Kaufen

€ 1.214,20  

Art. Nr.

2306

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.106,60  

Kaufen

€ 1.155,20  

Art. Nr.

2605

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.109,60  

Kaufen

€ 1.165,20  

Art. Nr.

2711

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.109,60  

Kaufen

€ 1.214,20  

Art. Nr.

2507

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 722,30  

Kaufen

€ 745,80  

Art. Nr.

2033

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 726,30  

Kaufen

€ 799,80  

Art. Nr.

2307

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 711,30  

Kaufen

€ 747,80  

Art. Nr.

2105

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 716,30  

Kaufen

€ 762,80  

Art. Nr.

2725

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 716,30  

Kaufen

€ 802,30  

Art. Nr.

2508

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 361,20  

Kaufen

€ 376,40  

Art. Nr.

2308

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 353,20  

Kaufen

€ 377,40  

Art. Nr.

2104

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 355,20  

Kaufen

€ 385,40  

Art. Nr.

2028

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 355,20  

Kaufen

€ 401,40  

Art. Nr.

2509

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 180,10  

Kaufen

€ 194,70  

Art. Nr.

2309

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 176,60  

Kaufen

€ 194,70  

Art. Nr.

2103

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 177,60  

Kaufen

€ 202,70  

Art. Nr.

2029

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 177,60  

Kaufen

€ 203,70  

Art. Nr.

2510

Gewicht

2,50 g

Verkaufen

€ 89,00  

Kaufen

€ 100,30  

Art. Nr.

2920

Gewicht

2,00 g

Verkaufen

€ 68,60  

Kaufen

€ 82,50  

Art. Nr.

2401

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 35,30  

Kaufen

€ 43,60  

Art. Nr.

2310

Gewicht

1,00 g

Verkaufen

€ 33,30  

Kaufen

€ 46,30  

Art. Nr.

2400

Gewicht

0,50 g

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 32,00  

Art. Nr. Artikel Gewicht Verkaufen Kaufen

2501

Goldbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 35.839,20

€ 36.668,10

2301

Goldbarren 1000g – Heraeus

1000,00 g

€ 35.587,20

€ 36.668,10

2502

Goldbarren 500g - philoro

500,00 g

€ 17.923,00

€ 18.349,00

2302

Goldbarren 500g – Heraeus

500,00 g

€ 17.784,00

€ 18.359,00

2503

Goldbarren 250g - philoro

250,00 g

€ 8.962,00

€ 9.200,00

2303

Goldbarren 250g – Heraeus

250,00 g

€ 8.919,30

€ 9.199,50

2504

Goldbarren 100g - philoro

100,00 g

€ 3.615,00

€ 3.692,00

2512

Goldbarren 100g gegossen - philoro

100,00 g

€ 3.615,00

€ 3.692,00

2032

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

100,00 g

€ 3.672,00

€ 3.827,00

2304

Goldbarren 100g – Heraeus

100,00 g

€ 3.587,00

€ 3.692,00

2826

Gold CombiBar 100g

100,00 g

€ 3.652,00

€ 3.839,00

2505

Goldbarren 50g - philoro

50,00 g

€ 1.806,90

€ 1.850,90

2031

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

50,00 g

€ 1.835,90

€ 1.920,90

2305

Goldbarren 50g - Heraeus

50,00 g

€ 1.785,90

€ 1.850,90

2106

Goldbarren 50g - Perth Mint

50,00 g

€ 1.788,90

€ 1.865,90

2027

Gold CombiBar 50g

50,00 g

€ 1.825,90

€ 1.932,90

2506

Goldbarren 1oz - philoro

1,00 oz

€ 1.123,60

€ 1.155,20

2511

Goldbarren 1oz gegossen - philoro

1,00 oz

€ 1.121,60

€ 1.155,20

2034

Gold CombiBar 1 oz - philoro

1,00 oz

€ 1.129,60

€ 1.214,20

2306

Goldbarren 1oz – Heraeus

1,00 oz

€ 1.106,60

€ 1.155,20

2605

Goldbarren 1oz - Perth Mint

1,00 oz

€ 1.109,60

€ 1.165,20

2711

Gold CombiBar 1oz

1,00 oz

€ 1.109,60

€ 1.214,20

2507

Goldbarren 20g - philoro

20,00 g

€ 722,30

€ 745,80

2033

Gold CombiBar 20 x 1 g - philoro

20,00 g

€ 726,30

€ 799,80

2307

Goldbarren 20g – Heraeus

20,00 g

€ 711,30

€ 747,80

2105

Goldbarren 20g - Perth Mint

20,00 g

€ 716,30

€ 762,80

2725

Gold CombiBar 20g

20,00 g

€ 716,30

€ 802,30

2508

Goldbarren 10g - philoro

10,00 g

€ 361,20

€ 376,40

2308

Goldbarren 10g - Heraeus

10,00 g

€ 353,20

€ 377,40

2104

Goldbarren 10g - Perth Mint

10,00 g

€ 355,20

€ 385,40

2028

Gold CombiBar 10g

10,00 g

€ 355,20

€ 401,40

2509

Goldbarren 5g - philoro

5,00 g

€ 180,10

€ 194,70

2309

Goldbarren 5g - Heraeus

5,00 g

€ 176,60

€ 194,70

2103

Goldbarren 5g - Perth Mint

5,00 g

€ 177,60

€ 202,70

2029

Gold CombiBar 5g

5,00 g

€ 177,60

€ 203,70

2510

Goldbarren 2,5g - philoro

2,50 g

€ 89,00

€ 100,30

2920

Goldbarren 2g

2,00 g

€ 68,60

€ 82,50

2401

Goldbarren 1g - philoro

1,00 g

€ 35,30

€ 43,60

2310

Goldbarren 1g - Heraeus

1,00 g

€ 33,30

€ 46,30

2400

Goldbarren 0.5g - philoro

0,50 g

€ 16,00

€ 32,00

Silbermünzen

Art. Nr.

3994

Gewicht

5,00 Kg

Verkaufen

€ 2.559,00  

Kaufen

€ 2.967,00  

Art. Nr.

3993

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 562,00  

Kaufen

€ 600,00  

Art. Nr.

3992

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 274,90  

Kaufen

€ 312,50  

Art. Nr.

3991

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 143,00  

Kaufen

€ 161,80  

Art. Nr.

3022

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,24  

Kaufen

€ 19,17  

Art. Nr.

3002

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,27  

Kaufen

€ 18,98  

Art. Nr.

3006

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,92  

Kaufen

€ 22,04  

Art. Nr.

3021

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,57  

Kaufen

€ 20,27  

Art. Nr.

3099

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,22  

Kaufen

€ 20,52  

Art. Nr.

3206

Gewicht

1,50 oz

Verkaufen

€ 23,90  

Kaufen

€ 29,50  

Art. Nr.

3130

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 17,00  

Kaufen

€ 29,00  

Art. Nr.

3208

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,92  

Kaufen

€ 20,07  

Art. Nr.

3207

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 16,00  

Kaufen

€ 20,20  

Art. Nr.

3403

Gewicht

30,00 g

Verkaufen

€ 18,36  

Kaufen

€ 22,61  

Art. Nr.

3028

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 15,92  

Kaufen

€ 22,57  

Art. Nr.

3214

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 566,90  

Kaufen

€ 614,50  

Art. Nr.

3215

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 184,20  

Kaufen

€ 196,70  

Art. Nr.

3217

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 19,47  

Kaufen

€ 21,02  

Art. Nr.

3115

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 184,20  

Kaufen

€ 194,20  

Art. Nr.

3318

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 574,90  

Kaufen

€ 608,50  

Art. Nr.

3320

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 18,50  

Kaufen

€ 21,10  

Art. Nr.

3359

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 543,90  

Kaufen

€ 614,50  

Art. Nr.

3358

Gewicht

10,00 oz

Verkaufen

€ 169,20  

Kaufen

€ 195,80  

Art. Nr.

3357

Gewicht

5,00 oz

Verkaufen

€ 94,60  

Kaufen

€ 110,70  

Art. Nr.

3356

Gewicht

2,00 oz

Verkaufen

€ 34,34  

Kaufen

€ 44,20  

Art. Nr.

3354

Gewicht

0,50 oz

Verkaufen

€ 8,96  

Kaufen

€ 12,32  

Art. Nr.

3259

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 511,90  

Kaufen

€ 616,00  

Art. Nr.

3255

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 23,20  

Kaufen

€ 28,60  

Art. Nr. Artikel Gewicht Verkaufen Kaufen

3994

Fiji Silber-Münzbarren 5kg

5,00 Kg

€ 2.559,00

€ 2.967,00

3993

Fiji Silber-Münzbarren 1kg

1,00 Kg

€ 562,00

€ 600,00

3992

Fiji Silber-Münzbarren 500g

500,00 g

€ 274,90

€ 312,50

3991

Fiji Silber-Münzbarren 250g

250,00 g

€ 143,00

€ 161,80

3022

Silber Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 18,24

€ 19,17

3002

Silber Känguru 1/1

1,00 oz

€ 18,27

€ 18,98

3006

Silber Philharmoniker 1/1

1,00 oz

€ 15,92

€ 22,04

3021

Silber American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 18,57

€ 20,27

3099

Silbermünze Libertad 1 oz Mexiko

1,00 oz

€ 18,22

€ 20,52

3206

Silber Multi-Maple Leaf 1,5oz

1,50 oz

€ 23,90

€ 29,50

3130

Silber Wedge Tailed Eagle 1 oz - 2016

1,00 oz

€ 17,00

€ 29,00

3208

Silber Puma 1 oz 2016

1,00 oz

€ 15,92

€ 20,07

3207

Silber Birds of Prey-Serie - Virginia-Uhu 1oz

1,00 oz

€ 16,00

€ 20,20

3403

NEU

Silber Panda 30 g - 2017

30,00 g

€ 18,36

€ 22,61

3028

Silber Britannia 1/1

1,00 oz

€ 15,92

€ 22,57

3214

Silber Kookaburra 1 kg 2017

1,00 Kg

€ 566,90

€ 614,50

3215

Silber Kookaburra 10 oz 2017

10,00 oz

€ 184,20

€ 196,70

3217

Silber Kookaburra 1/1 2017

1,00 oz

€ 19,47

€ 21,02

3115

Silber Kookaburra 10oz 2016

10,00 oz

€ 184,20

€ 194,20

3318

NEU

Silber Koala 1 kg - 2017

1,00 Kg

€ 574,90

€ 608,50

3320

NEU

Silber Koala 1/1 - 2017

1,00 oz

€ 18,50

€ 21,10

3359

Silber Lunar II 1 kg - Hahn

1,00 Kg

€ 543,90

€ 614,50

3358

Silber Lunar II 10 oz - Hahn

10,00 oz

€ 169,20

€ 195,80

3357

Silber Lunar II 5 oz - Hahn

5,00 oz

€ 94,60

€ 110,70

3356

Silber Lunar II 2 oz - Hahn

2,00 oz

€ 34,34

€ 44,20

3354

Silber Lunar II 1/2 oz - Hahn

0,50 oz

€ 8,96

€ 12,32

3259

Silber Lunar 1kg - Affe

1,00 Kg

€ 511,90

€ 616,00

3255

Silber Lunar 1/1 - Affe

1,00 oz

€ 23,20

€ 28,60

Silberbarren

Art. Nr.

7009

Gewicht

15,00 Kg

Verkaufen

€ 7.413,00  

Kaufen

€ 9.575,00  

Art. Nr.

7000

Gewicht

5000,00 g

Verkaufen

€ 2.359,40  

Kaufen

€ 3.259,40  

Art. Nr.

7101

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 501,90  

Kaufen

€ 668,60  

Art. Nr.

7001

Gewicht

1000,00 g

Verkaufen

€ 461,90  

Kaufen

€ 669,80  

Art. Nr.

7002

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 246,90  

Kaufen

€ 338,50  

Art. Nr.

7003

Gewicht

250,00 g

Verkaufen

€ 122,97  

Kaufen

€ 174,61  

Art. Nr.

7004

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 49,19  

Kaufen

€ 77,96  

Art. Nr.

7014

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 51,19  

Kaufen

€ 105,42  

Art. Nr.

7005

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 24,09  

Kaufen

€ 43,76  

Art. Nr. Artikel Gewicht Verkaufen Kaufen

7009

Silberbarren 15 kg

15,00 Kg

€ 7.413,00

€ 9.575,00

7000

Silberbarren 5000g

5000,00 g

€ 2.359,40

€ 3.259,40

7101

Silberbarren 1000g - philoro

1000,00 g

€ 501,90

€ 668,60

7001

Silberbarren 1000g

1000,00 g

€ 461,90

€ 669,80

7002

Silberbarren 500g

500,00 g

€ 246,90

€ 338,50

7003

Silberbarren 250g

250,00 g

€ 122,97

€ 174,61

7004

Silberbarren 100g

100,00 g

€ 49,19

€ 77,96

7014

Silber CombiBar 100g

100,00 g

€ 51,19

€ 105,42

7005

Silberbarren 50g

50,00 g

€ 24,09

€ 43,76

Platin & Palladium

Art. Nr.

5007

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 895,50  

Kaufen

€ 1.143,80  

Art. Nr.

5004

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 859,00  

Kaufen

€ 1.218,60  

Art. Nr.

5009

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 857,00  

Kaufen

€ 1.165,00  

Art. Nr.

5090

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 859,00  

Kaufen

€ 1.164,40  

Art. Nr.

8004

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 861,00  

Kaufen

€ 1.161,40  

Art. Nr.

8098

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 27.943,00  

Kaufen

€ 35.422,00  

Art. Nr.

8097

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 13.891,00  

Kaufen

€ 17.824,00  

Art. Nr.

8099

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 2.784,30  

Kaufen

€ 3.610,00  

Art. Nr.

8096

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.392,10  

Kaufen

€ 1.849,00  

Art. Nr.

5081

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 856,00  

Kaufen

€ 1.154,30  

Art. Nr.

8011

Gewicht

20,00 g

Verkaufen

€ 556,90  

Kaufen

€ 754,10  

Art. Nr.

8010

Gewicht

10,00 g

Verkaufen

€ 277,40  

Kaufen

€ 397,90  

Art. Nr.

5099

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 677,00  

Kaufen

€ 904,40  

Art. Nr.

5098

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 677,00  

Kaufen

€ 913,90  

Art. Nr.

5084

Gewicht

1,00 Kg

Verkaufen

€ 22.043,00  

Kaufen

€ 27.778,00  

Art. Nr.

5085

Gewicht

500,00 g

Verkaufen

€ 10.967,00  

Kaufen

€ 13.972,00  

Art. Nr.

5089

Gewicht

100,00 g

Verkaufen

€ 2.167,00  

Kaufen

€ 2.813,00  

Art. Nr.

5088

Gewicht

50,00 g

Verkaufen

€ 1.091,70  

Kaufen

€ 1.430,50